Regulamin korzystania z serwisu CI Dashboard

1. Wstęp

1.1. Celem niniejszego serwisu (zwanego dalej „Serwisem”) jest dostarczenie środowiska umożliwiającego tworzenie wizualizacji i statystyk dyskusji i debat prowadzonych w innych serwisach internetowych. Operatorem Serwisu jest Fundacja Instytut Aurea Libertas, ul. Stefana Batorego 2 lok. 30, 31-135 Kraków, zwana dalej Operatorem..

1.2. Serwis jest udostępniany użytkownikowi bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Prawo do zamieszczania treści w niniejszym Serwisie przysługuje wyłącznie użytkownikom, którzy zaakceptowali warunki niniejszego Regulaminu.

1.3. Zamieszczanie treści w niniejszym Serwisie wymaga przeczytania i zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z regulaminem, prosimy o nie korzystanie z Serwisu.

1.4. Operator zastrzega sobie prawo do okazjonalnej aktualizacji niniejszego Regulaminu Zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji w niniejszym Serwisie, zatem należy regularnie przeglądać niniejszy Regulamin. Dalsze korzystanie z niniejszej witryny po zmianie Regulaminu oznacza zobowiązanie do przestrzegania zaktualizowanego Regulaminu.

1.5. Informacje i treści podane w ramach Serwisu podano w języku polskim.

2. Treść i Informacje

2.1. Komentarze i dodatkowe treści zamieszczone w Serwisie objęte są licencją Creative Commons Attribution 2.0 UK: England & Wales license.

2.2. Zamieszczając treści w Serwisie, użytkownik oświadcza, że treści są jego własnością lub ma zgodę właściciela na ich używanie oraz:

a.      treści są jego własnością lub ma zgodę właściciela na ich używanie oraz

b.      wyraża zgodę na udostępnienie treści wszystkim pozostałym użytkownikom według zasad pkt 2.1.

2.3. Użytkownik ma prawo korzystać z treści i usług udostępnianych bezpośrednio w Serwisie zgodnie ze stosownymi warunkami. Oznacza to zgodę użytkownika na korzystanie z komentarzy/dodatkowych treści według pozwolenia udzielonego przez autora.

2.4. Treści i usługi z serwisów stron trzecich, na przykład YouTube lub Flickr, osadzone lub stanowiące cel odnośnika podlegają regulaminom stosownych serwisów. Odpowiedzialność za sprawdzenie regulaminów spoczywa na użytkowniku.

2.5. Niedozwolone jest umieszczanie odnośników do serwisu strony trzeciej, jeżeli stanowi to naruszenie regulaminu danego serwisu.

2.6. W przypadku wycofania zgody na korzystanie przez operatora z dodanych przez siebie treści należy usunąć je z Serwisu. Treści takie pozostaną na kopiach zapasowych Serwisu przez odpowiedni czas, ale nie będą dostępne dla innych użytkowników.

3. Dane osobowe użytkownika

3.1. Wszystkie dane osobowe użytkownika podane w Serwisie z wyjątkiem adresu e-mail są dostępne każdemu jego użytkownikowi. Operator przechowuje dane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu i skontaktowania się z użytkownikiem w sprawie dotyczącej Serwisu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Operator nie przekazuje nikomu danych osobowych w celach marketingowych. Operator korzysta w Serwisie z Google Analytics, usługi zbierającej informacje na temat użytkowania Serwisu, w celu monitorowania i poprawy jego działania. Informacje zebrane przez Google Analytics nie umożliwiają identyfikacji osoby, tzn. nie zawierają nic, co pozwala na identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby. Umieszczając dane osobowe w Serwisie, użytkownik wyraża zgodę na ich udostępnienie w tej formie. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane osobowe poprzez edycję profilu.

4. Dopuszczalny użytek i zachowanie

4.1. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania dodanej treści, odsyłacza i treści osadzonej uznanej za niedopuszczalną bez wcześniejszego powiadomienia.

a.      Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający prawa innych osób.

b.      Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu w celu dręczenia lub nękania innych użytkowników ani w celu utrudniania im korzystania z Serwisu.

c.      Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie treści obelżywych, obscenicznych lub obraźliwych bądź nagannych z innych względów.

d.      Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie niewłaściwych treści (w tym treści wykraczających poza zakres tematyczny dyskusji, a także reklam). Informacje na temat imprez lub narzędzi edukacyjnych mogą zostać zaakceptowane dla operatora.

e.      Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą skutkować (celowym lub nieumyślnym) wprowadzeniem lub rozprzestrzenianiem wirusów komputerowych.

4.2. W przypadku zauważenia w Serwisie treści, które użytkownik uważa za niedopuszczalne ze względu na powyższe warunki, prosimy o ich zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres wymieniony w zakładce Kontakt. W wiadomości należy jasno określić rodzaj skargi i jasno wskazać miejsce nadużycia podając adres internetowy i tytuł strony. Operator usunie treści, które uzna za niedopuszczalne, w momencie dowiedzenia się o nich.

5. Własność intelektualna operatora i stron trzecich

5.1. Niniejszy Serwis zawiera także materiały objęte prawem własności operatora lub udzieloną mu licencją, które nie mogą zostać wykorzystane przez użytkownika bez zgody operatora. Do materiałów tych należą loga i nazwy handlowe, i mogą one obejmować pewne fotografie, materiały video, nagrania dźwiękowe oraz projekt, układ i wygląd Serwisu wraz z grafiką w nim umieszczoną. Materiały objęte prawem własności chronione są na mocy prawa własności intelektualnej. Nieupoważnione użycie tych materiałów może stanowić naruszenie prawa własności intelektualnej.

6. Poprawność treści i informacji

6.1. Operator nie jest w stanie zagwarantować poprawności informacji zamieszczonych w Serwisie lub udostępnionych za jego pośrednictwem. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tego rodzaju informacji i uzgodnień pomiędzy nim a dowolną inną osobą korzystającą z niniejszego Serwisu lub wymienioną w nim na swoje wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność.

6.2. Informacje zawarte w Serwisie lub udostępnione za jego pośrednictwem zmieniają się regularnie. Operator może wprowadzić do Serwisu poprawki i zmiany w dowolnym momencie bez uprzedniej informacji.

6.3. Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści innych serwisów stanowiących cel odnośników umieszczonych w niniejszym Serwisie (niezależnie od tego, czy operator ma na nie wpływ, czy nie). Żadnego odnośnika nie należy interpretować jako aprobaty operatora.

6.4. Odpowiedzialność za zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności dowolnego innego serwisu, do którego prowadzą odnośniki i treści osadzone, spoczywa na użytkowniku.

7. Odpowiedzialność

7.1. Operator podejmuje należyte starania w celu zapewnienia, ale nie zagwarantowania, że:

a.      Serwis będzie kompatybilny z wszelkim dostępnym sprzętem i oprogramowaniem,

b.      Serwis będzie dostępny bez przerwy i wolny od błędów oraz wirusów komputerowych,

c.      Serwis będzie dostępny bez przerwy i wolny od błędów oraz wirusów komputerowych, lub

d.      wady zostaną usunięte.

7.2. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania systemu pod kątem wirusów komputerowych w trakcie korzystania z Serwisu na dowolnym urządzeniu.

7.3. Operator nie składa żadnej deklaracji w sprawie stosowności treści, informacji i usług zawartych w niniejszym Serwisie lub uzyskanych za jego pośrednictwem. Wszelkie gwarancje i regulaminy w tej sprawie, w tym wszelkie gwarancie i regulaminy wynikające ze statutu lub innych źródeł, dotyczące zadowalającej jakości i przydatności w określonym celu są wyłączone w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez prawo. Dla uniknięcia wątpliwości, obejmuje to także materiały, do których prowadzą odnośniki do serwisów internetowych (w tym stron internetowych, witryn internetowych lub dokumentów, które mogą one zawierać) stron trzecich.

7.4. Operator wyłącza także, w maksymalnym dopuszczalnym prawem zakresie, odpowiedzialność za szkody oraz straty bezpośrednie, pośrednie lub następcze (we wszystkich trzech przypadkach obejmujące starty ekonomiczne, utracone zyski, utracone zlecenia, przerwy w działalności, utratę renomy i podobne straty) poniesione przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią i wynikające lub w dowolny sposób powiązane z użytkowaniem niniejszego Serwisu lub jego treści, czy to w drodze umowy, deliktu, odpowiedzialności bezpośredniej lub w inny sposób.

7.5. Użytkownik jest zobowiązany do obrony i zwolnienia z odpowiedzialności operatora, powiązanych podmiotów, kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników i agentów w stosunku do wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, strat i wydatków, w tym uzasadnionych kosztów sądowych wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Pełna umowa

Niniejszy Regulamin zawiera wszystkie warunki regulujące użytkowanie Serwisu. Żadnych treści umieszczonych w Serwisie nie należy interpretować jako ofertę zawarcia stosunku umownego z użytkownikiem lub inną osobą na zasadach innych niż podane w niniejszym Regulaminie.

Jurysdykcja i akceptacja niniejszego Regulaminu

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i dowolnego sporu związanego z materiałami dostępnymi w serwisie jest prawo polskie. Wyłączna jurysdykcja w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu lub użytkowania serwisu bądź z nimi związanych przysługuje sądom polskim właściwym dla siedziby operatora.

2. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.